Tag: Amazon

Amazon scales renewable energy to fight climate change

This brings Amazon’s total portfolio to more than 20GW – enough to power 5.3 million US homes or 15.3 million

NetZero.VN