Tag: đánh giá tác động môi trường

Sổ tay hướng dẫn đánh giá tác động môi trường và xã hội cho dự án điện sinh khối tại Việt Nam

GIZ xin hân hạnh giới thiệu ấn phẩm song ngữ “Sổ tay hướng dẫn đánh giá tác động môi trường

NetZero.VN