Thẻ: chứng chỉ FSC

Việt Nam tăng xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ có chứng chỉ

Theo Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, năm 2020, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ là 12,37

NetZero.VN