Thẻ: công trình cân bằng năng lượng

Các trở ngại và cơ hội trong thiết kế công trình cân bằng năng lượng (ZEBs) ở Việt Nam

1. Giới thiệu - ZEBs, xu hướng tất yếu hướng tới mục tiêu giảm thiểu carbon trong ngành xây dựng 1.1.

NetZero.VN

Net Zero đang là ưu tiên số 1 của ngành kinh doanh bất động sản trên thế giới

Các nhà phát triển, chủ sở hữu và nhà điều hành bất động sản thương mại đang nhìn nhận mục

Edeec