Thẻ: đô thị xanh

Đưa yêu cầu mảng xanh vào tiêu chí dự án để phát triển đô thị xanh

Các dự án mới phải đáp ứng tiêu chí phát triển mảng xanh TPHCM cần tích hợp thành quy định

NetZero.VN