Thẻ: GIZ

Chuyển đổi kép ở Singapore và bài học cho Việt Nam

Trên thế giới, các xu hướng công nghệ trong cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0 đã có tác động mạnh…

NetZero.VN

Phát triển điện gió ngoài khơi vẫn khó… do thiếu hành lang pháp lý

Ngày 12/4/2023, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp với Tổ chức Hợp tác Quốc…

NetZero.VN