Thẻ: hệ thống mua bán khí thải

Việt Nam ứng dụng kinh nghiệm quốc tế vào hành trình Net Zero

Từ năm 2028, các nhà máy, doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải mua tín chỉ carbon hoặc phải chấp nhận

NetZero.VN