Thẻ: Quỹ Rosa Luxemburg

Toạ đàm quốc tế về khung chỉ báo cộng đồng bền vững hướng tới chuyển đổi sinh thái-xã hội

Chuyển đổi sinh thái-xã hội (Social - ecological transformation, viết tắt là SET) là vấn đề hiện được rất nhiều

NetZero.VN