Thẻ: Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia

Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam – VIIE 2023

Triển lãm do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, NIC phối hợp với các đối tác tổ chức. Theo

NetZero.VN