Tag: Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon

CBAM – Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon / Strive by STX

Bài trình bày tại Hội thảo “Giải pháp công nghệ giảm phát thải khí nhà kính trong ngành công nghiệp

NetZero.VN

Đánh giá tác động kinh tế của CBAM và những cân nhắc chính sách

Dự án Hỗ trợ kỹ thuật về Đánh giá tác động của Cơ chế điều chỉnh biên giới các-bon (CBAM)

NetZero.VN