Thẻ: bảo tồn rừng

Việt Nam đẩy nhanh quá trình cải thiện rừng, sử dụng đất bền vững

Việc Việt Nam tham gia Tuyên bố Glasgow về rừng và sử dụng đất phù hợp với chủ trương, chính

Vietnam News Agency