Thẻ: Boston Consulting Group

Hội thảo “Thúc đẩy tăng trưởng xanh tại Việt Nam: Lộ trình để thành công”

Trong những năm gần đây, tăng trưởng xanh và sự chuyển dịch xanh đã trở thành ưu tiên trọng điểm

NetZero.VN