Thẻ: Chiến lược phát triển trồng trọt

Sản xuất trồng trọt theo hướng xanh, hữu cơ, tuần hoàn, đa giá trị

Mục tiêu chung của Chiến lược là phát triển trồng trọt thành ngành kinh tế kỹ thuật hoàn chỉnh, chuyên

Chinhphu.VN