Thẻ: chuyển đổi nhiên liệu

Chuyển đổi nhiên liệu cho nhà máy nhiệt điện than: Cần quyết tâm với lộ trình cụ thể

Vướng mắc từ thực tiễn Hướng tới mục tiêu “net zero” (không thêm vào tổng lượng khí nhà kính thải ra

NetZero.VN