Thẻ: Đồng Tháp

Đồng Tháp: Hơn 51.000 ha lúa đảm bảo chi trả tín chỉ carbon

Với mục tiêu lớn nhất là giảm chi phí, tăng giá trị sản xuất và đảm bảo môi trường sinh

NetZero.VN