Thẻ: lương thực thực phẩm bền vững

Chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm bền vững từ phát triển cụm ngành kinh tế nông nghiệp

Phát triển các cụm ngành kinh tế nông nghiệp sẽ giúp thúc đẩy sự chuyển đổi; kinh nghiệm từ Nestlé

NetZero.VN