Thẻ: quy hoạch khoáng sản

Công bố các quy hoạch ngành quốc gia về lĩnh vực năng lượng, khoáng sản

Các quy hoạch ngành quốc gia nêu trên thuộc lĩnh vực năng lượng và khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm

NetZero.VN