Thẻ: rác thải

Phân loại rác thải tại nguồn: Cần đồng bộ, không để lặp lại thất bại

Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, chậm nhất từ ngày 31/12/2024, các hộ gia đình,

Vietnam News Agency