Thẻ: trung hòa carbon

Mục tiêu trung hòa carbon và vấn đề phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam

1. Đặt vấn đề: Trong điều kiến nguồn nhiên liệu hóa thạch (than đá, dầu mỏ và khí đốt) đã

NetZero.VN