Thẻ: carbon market

Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam về việc hình thành thị trường carbon

1. Đặt vấn đề Với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế cũng như dân số, vấn đề

NetZero.VN