Thẻ: green building

5 dạng truyền nhiệt qua kính

Tại sao Quy chuẩn 09 lại yêu cầu tính toán tỷ lệ WWR và chỉ số SHGC, hệ số nhận

Edeec

5 ví dụ về công trình Net Zero Energy kiểu mẫu trên thế giới đáng để học tập

Định nghĩa: “Zero energy” là tên gọi những công trình có mức sử dụng năng lượng trung bình cả năm

Edeec