Thẻ: loại bỏ nhiên liệu hóa thạch

G7 nhất trí tăng tốc loại bỏ nhiên liệu hóa thạch

Trong hai ngày họp, hội nghị bộ trưởng G7 ở Sapporo tập trung xác định các biện pháp hướng tới

NetZero.VN